Οδηγίες για τον διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον κορωνοϊό (Self test)

Ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης από τον κορωνοϊό

COVID-19 μέσω δωρεάν αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας

ελέγχου είναι υποχρεωτικός για τους/τις μαθητές/τριες

τους/τις εκπαιδευτικούς, τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευ-

τικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του Ειδικού Βοηθητικού

Προσωπικού (Ε.Β.Π.), το διοικητικό και το λοιπό προσω-

πικό όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Διαδικασία προμήθειας και διενέργεια

του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης

από τον κορωνοϊό COVID-19 –

Δήλωση του αποτελέσματος

1. Η προμήθεια του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου γίνεται

δωρεάν από το φαρμακείο με την επίδειξη του Αριθμού

Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.), του προ-

σωρινού Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης

(Π.Α.Μ.Κ.Α.) του άρθρου 248 του ν. 4782/2021 (Α΄ 36) ή

του Προσωρινού Αριθμού Ασφάλισης και Υγειονομικής

Περίθαλψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.) και της αστυνο-

μικής ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου

ταυτοποίησης. Μαζί με τον δωρεάν αυτοδιαγνωστικό

έλεγχο παραλαμβάνονται και ενημερωτικά φυλλάδια.

Ειδικότερα, για τους/τις ανήλικους/ες μαθητές/τριες τον

δωρεάν αυτοδιαγνωστικό έλεγχο παραλαμβάνουν οι

γονείς / κηδεμόνες τους, επιδεικνύοντας τον Α.Μ.Κ.Α.,

Π.Α.Μ.Κ.Α. ή Π.Α.Α.Υ.Π.Α. του/της ανηλίκου/ης μαθητή/

τριας και την αστυνομική ταυτότητα ή οποιοδήποτε άλλο

έγγραφο ταυτοποίησης των ιδίων (γονέων/κηδεμόνων).

Οι ενήλικοι μαθητές/τριες, οι εκπαιδευτικοί, τα μέλη του

Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού

Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), το διοικητικό και το

λοιπό προσωπικό των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμι-

ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, παραλαμβάνουν

δωρεάν τον αυτοδιαγνωστικό έλεγχο από το φαρμακείο

με την επίδειξη του Α.Μ.Κ.Α., Π.Α.Μ.Κ.Α. ή Π.Α.Α.Υ.Π.Α.

και της αστυνομικής τους ταυτότητας ή οποιουδήποτε

άλλου εγγράφου ταυτοποίησης.

2. Ο δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος διενεργείται

κατ’ οίκον σύμφωνα με τις οδηγίες των ενημερωτικών

φυλλαδίων. Για τους/τις ανήλικους/ες μαθητές/τριες

ηλικίας κάτω των δεκατριών (13) ετών ο δωρεάν αυτο-

διαγνωστικός έλεγχος διενεργείται με τη βοήθεια του

γονέα/κηδεμόνα. Για τους/τις ανήλικους/ες μαθητές/

τριες ηλικίας από δεκατριών (13) ετών και άνω ο δω-

ρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος διενεργείται υπό την

επιμέλεια και επίβλεψη των γονέων/κηδεμόνων τους.

3. Εξαγωγή αποτελέσματος του δωρεάν αυτοδιαγνω-

στικού ελέγχου:

α) Οι γονείς / κηδεμόνες των ανηλίκων μαθητών/

τριων και οι ενήλικοι μαθητές/τριες επισκέπτονται την

ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr, η οποία

είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης

της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ) και, αφού επι-

λέξουν την κατηγορία «Σχολική Κάρτα για COVID-19»,

στη συνέχεια αυθεντικοποιούνται με τη χρήση των

κωδικών – διαπιστευτηρίων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (taxisnet),

σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184), και

ακολουθούν τη διαδικασία υποβολής του αποτελέσμα-

τος. Εάν το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου

είναι αρνητικό, εκδίδεται από την πλατφόρμα σχολική

κάρτα αρνητικού αποτελέσματος, την οποία εκτυπώνουν

τα ανωτέρω πρόσωπα. Ο/Η μαθητής/τρια επιδεικνύει,

χωρίς να παραδίδει, τη σχολική κάρτα εντός της τάξης,

στον εκπαιδευτικό της πρώτης ώρας και τη φέρει μαζί

του/της μέχρι τη διενέργεια του επόμενου διαγνωστικού

ελέγχου σε περίπτωση που ζητηθεί επίδειξή της από

εκπαιδευτικό ή από τον/τη Διευθυντή/τρια / Υποδιευ-

θυντή/τρια, ή Προϊστάμενο/νη. Εάν το αποτέλεσμα του

αυτοδιαγνωστικού ελέγχου είναι θετικό, εκδίδεται από

την πλατφόρμα σχολική κάρτα θετικού αποτελέσματος,

την οποία τα ανωτέρω πρόσωπα εκτυπώνουν. Σε αυτή

την περίπτωση, τα ανωτέρω πρόσωπα μεταβαίνουν

εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών σε δημόσια δομή,

όπως αυτές είναι αναρτημένες στην πλατφόρμα selftesting.

gov.gr, για δωρεάν επαναληπτικό έλεγχο. Μέχρι

να μεταβούν στη δημόσια δομή, οι διαγνωσθέντες/είσες

θετικοί/ες μαθητές/τριες και οι οικείοι τους, παραμένουν

σε κατ’οίκον περιορισμό ακολουθώντας τις σχετικές οδη-

γίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.).

Εάν το αποτέλεσμα του δωρεάν επαναληπτικού ελέγχου

είναι θετικό, ακολουθείται το πρωτόκολλο του Ε.Ο.Δ.Υ..

Εάν το αποτέλεσμα του δωρεάν επαναληπτικού ελέγχου

είναι αρνητικό, τότε εκδίδεται σχετική βεβαίωση από τη

δημόσια δομή, με την οποία βεβαιώνεται το αρνητικό

αποτέλεσμα. Στην περίπτωση αυτή, ο/η μαθητής/τρια

επιστρέφει στον χώρο της σχολικής μονάδας, επιδεικνύ-

οντας την ως άνω βεβαίωση.

Αντί του δωρεάν επαναληπτικού ελέγχου οι γονείς /

κηδεμόνες των ανηλίκων μαθητών/τριων και οι ενήλι-

κοι μαθητές/τριες δύνανται να επιλέξουν τη διεξαγωγή

διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR test) από επαγ-

γελματία υγείας σε ιδιωτική δομή, η οποία γίνεται με επι-

βάρυνση του πολίτη. Στην περίπτωση κατά την οποία ο 

 έλεγχος είναι θετικός, οι διαγνωσθέντες/είσες θετικοί/

ες μαθητές/τριες και οι οικείοι τους, παραμένουν σε κατ’

οίκον περιορισμό ακολουθώντας τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ..

Στην περίπτωση κατά την οποία ο έλεγχος είναι αρνητι-

κός, εκδίδεται σχετική βεβαίωση από τη δομή εξέτασης

και ο/η μαθητής/τρια επιστρέφει στον χώρο της σχο-

λικής μονάδας, επιδεικνύοντας την ως άνω βεβαίωση.

 Σε περίπτωση αδυναμίας εκτύπωσης της σχολικής

κάρτας COVID-19 θετικού ή αρνητικού αποτελέσματος

για τους/τις μαθητές/τριες, μπορεί να συμπληρωθεί και να

υπογραφεί  και χειρόγραφα από τους γονείς / κηδε-

μόνες των ανηλίκων μαθητών/τριών.

Στην περίπτωση που μαθητής/τρια δεν επιδείξει την

σχολική κάρτα κατά την είσοδό του/της στην τάξη, τότε

δεν γίνεται δεκτός/ή, λαμβάνει απουσία και απομακρύ-

νεται από τη σχολική μονάδα.

Επαναλειτουργία ιστοσελίδας

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες, σας ενημερώνουμε ότι με τη βοήθεια τεχνικών από το Πανελλήνιο Σχολικό δίκτυο απομακρύνθηκε το κακόβουλο λογισμικό και η ιστοσελίδα μας λειτουργεί ξανά.

Εξ αποστάσεως μαθήματα και την Τρίτη 16/2/2021

Αγαπητοί γονείς, σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη 16/2/2021 δε θα γίνουν μαθήματα δια ζώσης μετά από απόφαση της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Θα εξακολουθήσουμε να κάνουμε τα μαθήματα εξ αποστάσεως.

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση τη Δευτέρα 15/2/2021

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες, σας ενημερώνουμε ότι τη Δευτέρα 15/2/2021 δε θα πραγματοποιηθούν μαθήματα δια ζώσης, λόγω καιρικών συνθηκών. Θα γίνουν μαθήματα εξ αποστάσεως, τα οποία θα ξεκινούν 2.10μ.μ και θα ολοκληρώνονται 5.20 μ.μ. . Θα ακολουθηθεί το πρόγραμμα των εξ αποστάσεως μαθημάτων που ίσχυε την περίοδο Νοεμβρίου- Δεκεμβρίου 2020 το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα.

Ασφάλεια στο διαδίκτυο

Το σχολείο μας έγινε μέλος του δικτύου για την ασφάλεια στο διαδίκτυο. Στο σχολείο θα πραγματοποιούνται δράσεις, έτσι ώστε τα παιδιά να εξασκούνται προκειμένου να αντιλαμβάνονται τους κινδύνους του διαδικτύου και να προφυλάσσονται από αυτούς. Επίσης, στην ιστοσελίδα του σχολείου θα αναρτώνται σύνδεσμοι, μέσω των οποίων οι γονείς θα μπορούν να ενημερώνονται για το πώς μπορούν να βοηθούν τα παιδιά τους να αποφεύγουν τους κινδύνους του διαδικτύου.

Στο πλαίσιο αυτό, προσκαλούμε τους γονείς, την Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2021 στις 17.00 η ώρα να παρακολουθήσουν την εκδήλωση που συνδιοργανώνεται από τον Δήμο Θεσσαλονίκης- την Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας κ Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας και το Διαπεριφερειακό Θεματικό Δίκτυο Ασφάλεια στο Διαδίκτυο, η οποία απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και γονείς, μέσω του συνδέσμου: https://www.youtube.com/user/CityOfThessaloniki?fbclid=IwAR3ye2Eg-IKaGCsirMa6r3ldqZDbbXcXJIlQ4IBkKJCwnXBnwIbIfSKDk2s

Ενημέρωση για την έναρξη των μαθημάτων δια ζώσης

Αγαπητοί  γονείς/κηδεμόνες σας ενημερώνουμε ότι τη Δευτέρα 11/1/2021 ξεκινάνε τα μαθήματα δια ζώσης. Η προσέλευση των μαθητών, το πρωί, θα γίνεται κανονικά. Το μεσημέρι,  η αποχώρηση των μαθητών/τριών, προς αποφυγή συνωστισμού, θα γίνεται ως εξής:

Η πρώτη τάξη θα αποχωρεί στις 13.00

Η δευτέρα τάξη θα αποχωρεί στις 13.05

Η τρίτη τάξη θα σχολά στις 13.10

Οι  υπόλοιπες τάξεις (Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄) στις 13.15

Το λεωφορείο θα αναχωρεί από το σχολείο στις 13.20.

Παρακαλούμε οι μαθητές/ μαθήτριες να είναι κατάλληλα ντυμένοι, γιατί θα γίνεται συχνός αερισμός των τάξεων.

Ευχές

Ο Σύλλογος Διδασκόντων του Σχολείου και η Διευθύντρια σας εύχονται Καλή Χρονιά με υγεία!