Τάξεις

Στο σχολείο λειτουργούν έξι τάξεις, ένα τμήμα υποδοχής.

Στο ισόγειο του κτιρίου βρίσκονται η Α ΄, η Β΄, η Γ΄ τάξη και η τάξη υποδοχής.

Στον όροφο λειτουργούν η Δ΄, η Ε΄ , η Στ ΄ τάξη και το εργαστήριο Πληροφορικής.