Νέο πρόγραμμα ψηφιακής μέριμνας από το Υπουργείο Παιδείας

Επεξηγηματικό κείμενο για το πρόγραμμα «Ψηφιακή Μέριμνα»
 Σύντομη περιγραφή του προγράμματος: Tο πρόγραμμα «Ψηφιακή Μέριμνα»
εξασφαλίζει επιταγή (voucher) αξίας 200 ευρώ για κάθε μαθητή, σπουδαστή και
φοιτητή, που εμπίπτει σε συγκεκριμένα εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια, για την
αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού (tablet, laptop, desktop). Το πρόγραμμα εντάσσεται
στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και στοχεύει στον περαιτέρω ψηφιακό μετασχηματισμό
της εκπαίδευσης, την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων της εκπαιδευτικής
κοινότητας και την επίτευξη ενός συμπεριληπτικού ψηφιακού εκπαιδευτικού μοντέλου.
 Κριτήρια επιλεξιμότητας: Δικαιούχοι του προγράμματος είναι οι οικογένειες με
ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα έως 6.000 ευρώ, οι οποίες δικαιούνται να λάβουν
επιταγή 200 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο ηλικίας από 4 έως 24 ετών, το οποίο
φοιτά σε επιλέξιμη δημόσια εκπαιδευτική δομή στην Ελλάδα. Διευκρινίζεται ότι το
ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα ορίζεται με βάση το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα,
τον αριθμό των παιδιών ανά οικογένεια και το αν μια οικογένεια είναι μονογονεϊκή ή
όχι. Για παράδειγμα, για μια οικογένεια με δύο γονείς και δύο παιδιά, το ισοδύναμο
οικογενειακό εισόδημα των 6.000 ευρώ αντιστοιχεί σε μεικτό οικογενειακό εισόδημα
12.000 ευρώ. Κατά τη διάρκεια του Α’ κύκλου του προγράμματος, μπορούν να
καταθέσουν αίτηση οι εγκεκριμένοι δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού του ΟΠΕΚΑ για
το έτος 2020, οι οποίοι εντάσσονται στην πρώτη εισοδηματική κατηγορία. Κατά τη
διάρκεια του Β’ κύκλου, θα μπορούν να καταθέσουν αίτηση και οι υπόλοιποι
δικαιούχοι που πληρούν τα εισοδηματικά και τα υπόλοιπα κριτήρια του προγράμματος,
ανεξαρτήτως του αν είναι εγκεκριμένοι δικαιούχοι του ΟΠΕΚΑ. Στις περισσότερες
περιπτώσεις, οι οικογένειες μπορούν να διερευνήσουν την επιλεξιμότητά τους και
αυτόματα μέσα από την ηλεκτρονική εφαρμογή που αναφέρεται στο επόμενο σημείο.
 Τρόπος υποβολής αιτήσεων: Οι αιτήσεις κατατίθενται ηλεκτρονικά στην εφαρμογή
https://beneficiary.digital-access.gov.gr/. Οι αιτούντες καλούνται αρχικά να μπουν στην
ιστοσελίδα του προγράμματος https://www.digital-access.gov.gr ώστε να ενημερωθούν
για το πρόγραμμα, τα κριτήρια επιλεξιμότητας και την αναλυτική διαδικασία για την
υποβολή της αίτησης επιχορήγησης. Μετά, εισέρχονται στην εφαρμογή
χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς τους στο Taxisnet και ολοκληρώνουν
την καταχώρηση των στοιχείων τους δηλώνοντας επιπλέον το προσωπικό τους ΑΜΚΑ.
Καταχωρούν τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου ώστε να λαμβάνουν έγκαιρη και
εμπιστευτική πληροφορία από το Πρόγραμμα μέσω SMS. Δηλώνουν το σύνολο των
εξαρτώμενων τέκνων για τα οποία επιθυμούν να κάνουν αίτηση και συμπληρώνουν τα
στοιχεία φοίτησής τους. Επισημαίνεται ότι κάθε δικαιούχος μπορεί να καταθέσει μόνο
μία αίτηση στο σύστημα, η οποία θα πρέπει να αφορά το σύνολο των εξαρτώμενων
τέκνων τα οποία είναι επιλέξιμα να λάβουν επιταγή.
 Ηλεκτρονικές διασταυρώσεις: Οι διασταυρώσεις των στοιχείων που επιβεβαιώνουν την
επιλεξιμότητα των εξαρτώμενων τέκνων να ωφεληθούν από το πρόγραμμα γίνονται
κυρίως ηλεκτρονικά. Πιο συγκεκριμένα, στον Α’ κύκλο του προγράμματος, η
επιβεβαίωση της σύνθεσης της οικογένειας, της εισοδηματικής κατηγορίας, και της
φοίτησης των τέκνων σε δημόσιες δομές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και σε Δημόσια Ινστιτούτα
Επαγγελματικής Κατάρτισης αρμοδιότητας του Υ.ΠΑΙ.Θ., πραγματοποιείται μέσω
ηλεκτρονικών διασταυρώσεων. Εφόσον υπάρχουν προβλήματα στις ηλεκτρονικές
διασταυρώσεις, θα πρέπει να γίνονται διορθώσεις στα αντίστοιχα μητρώα του
δημοσίου, σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του
προγράμματος. Επισημαίνεται ότι η επιτυχής ηλεκτρονική διασταύρωση των στοιχείων
επιλεξιμότητας για τους μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
απαιτεί συμφωνία των στοιχείων τους στο Μητρώο ΑΜΚΑ και το Μητρώο MySchool. Σε
περίπτωση μη δυνατότητας ηλεκτρονικής διασταύρωσης των στοιχείων κάποιας
μαθήτριας ή κάποιου μαθητή, παρότι έχουν ακολουθηθεί όλες οι σχετικές οδηγίες, οι
Διευθυντές των Σχολείων καλούνται να επικοινωνούν με το Υ.ΠΑΙ.Θ. μέσω των
Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.
 Ημερομηνία λήξης του προγράμματος: Η ημερομηνία γενικής λήξης του Προγράμματος
είναι η Παρασκευή 30 Ιουλίου 2021. Μετά από αυτή την καταληκτική ημερομηνία δεν
θα είναι δυνατή η υποβολή νέων αιτήσεων, η έκδοση νέων επιταγών για αιτήσεις που
βρίσκονται σε εξέλιξη, καθώς και η πραγματοποίηση αγορών με τις εκδοθείσες
επιταγές (εκτός από κάποιες εξαιρέσεις που αφορούν ακυρώσεις και
επανεξαργυρώσεις επιταγών και αναφέρονται αναλυτικά στην Προκήρυξη του
Προγράμματος).

Οδηγίες για τον διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον κορωνοϊό (Self test)

Ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης από τον κορωνοϊό

COVID-19 μέσω δωρεάν αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας

ελέγχου είναι υποχρεωτικός για τους/τις μαθητές/τριες

τους/τις εκπαιδευτικούς, τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευ-

τικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του Ειδικού Βοηθητικού

Προσωπικού (Ε.Β.Π.), το διοικητικό και το λοιπό προσω-

πικό όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Διαδικασία προμήθειας και διενέργεια

του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης

από τον κορωνοϊό COVID-19 –

Δήλωση του αποτελέσματος

1. Η προμήθεια του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου γίνεται

δωρεάν από το φαρμακείο με την επίδειξη του Αριθμού

Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.), του προ-

σωρινού Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης

(Π.Α.Μ.Κ.Α.) του άρθρου 248 του ν. 4782/2021 (Α΄ 36) ή

του Προσωρινού Αριθμού Ασφάλισης και Υγειονομικής

Περίθαλψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.) και της αστυνο-

μικής ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου

ταυτοποίησης. Μαζί με τον δωρεάν αυτοδιαγνωστικό

έλεγχο παραλαμβάνονται και ενημερωτικά φυλλάδια.

Ειδικότερα, για τους/τις ανήλικους/ες μαθητές/τριες τον

δωρεάν αυτοδιαγνωστικό έλεγχο παραλαμβάνουν οι

γονείς / κηδεμόνες τους, επιδεικνύοντας τον Α.Μ.Κ.Α.,

Π.Α.Μ.Κ.Α. ή Π.Α.Α.Υ.Π.Α. του/της ανηλίκου/ης μαθητή/

τριας και την αστυνομική ταυτότητα ή οποιοδήποτε άλλο

έγγραφο ταυτοποίησης των ιδίων (γονέων/κηδεμόνων).

Οι ενήλικοι μαθητές/τριες, οι εκπαιδευτικοί, τα μέλη του

Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού

Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), το διοικητικό και το

λοιπό προσωπικό των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμι-

ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, παραλαμβάνουν

δωρεάν τον αυτοδιαγνωστικό έλεγχο από το φαρμακείο

με την επίδειξη του Α.Μ.Κ.Α., Π.Α.Μ.Κ.Α. ή Π.Α.Α.Υ.Π.Α.

και της αστυνομικής τους ταυτότητας ή οποιουδήποτε

άλλου εγγράφου ταυτοποίησης.

2. Ο δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος διενεργείται

κατ’ οίκον σύμφωνα με τις οδηγίες των ενημερωτικών

φυλλαδίων. Για τους/τις ανήλικους/ες μαθητές/τριες

ηλικίας κάτω των δεκατριών (13) ετών ο δωρεάν αυτο-

διαγνωστικός έλεγχος διενεργείται με τη βοήθεια του

γονέα/κηδεμόνα. Για τους/τις ανήλικους/ες μαθητές/

τριες ηλικίας από δεκατριών (13) ετών και άνω ο δω-

ρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος διενεργείται υπό την

επιμέλεια και επίβλεψη των γονέων/κηδεμόνων τους.

3. Εξαγωγή αποτελέσματος του δωρεάν αυτοδιαγνω-

στικού ελέγχου:

α) Οι γονείς / κηδεμόνες των ανηλίκων μαθητών/

τριων και οι ενήλικοι μαθητές/τριες επισκέπτονται την

ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr, η οποία

είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης

της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ) και, αφού επι-

λέξουν την κατηγορία «Σχολική Κάρτα για COVID-19»,

στη συνέχεια αυθεντικοποιούνται με τη χρήση των

κωδικών – διαπιστευτηρίων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (taxisnet),

σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184), και

ακολουθούν τη διαδικασία υποβολής του αποτελέσμα-

τος. Εάν το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου

είναι αρνητικό, εκδίδεται από την πλατφόρμα σχολική

κάρτα αρνητικού αποτελέσματος, την οποία εκτυπώνουν

τα ανωτέρω πρόσωπα. Ο/Η μαθητής/τρια επιδεικνύει,

χωρίς να παραδίδει, τη σχολική κάρτα εντός της τάξης,

στον εκπαιδευτικό της πρώτης ώρας και τη φέρει μαζί

του/της μέχρι τη διενέργεια του επόμενου διαγνωστικού

ελέγχου σε περίπτωση που ζητηθεί επίδειξή της από

εκπαιδευτικό ή από τον/τη Διευθυντή/τρια / Υποδιευ-

θυντή/τρια, ή Προϊστάμενο/νη. Εάν το αποτέλεσμα του

αυτοδιαγνωστικού ελέγχου είναι θετικό, εκδίδεται από

την πλατφόρμα σχολική κάρτα θετικού αποτελέσματος,

την οποία τα ανωτέρω πρόσωπα εκτυπώνουν. Σε αυτή

την περίπτωση, τα ανωτέρω πρόσωπα μεταβαίνουν

εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών σε δημόσια δομή,

όπως αυτές είναι αναρτημένες στην πλατφόρμα selftesting.

gov.gr, για δωρεάν επαναληπτικό έλεγχο. Μέχρι

να μεταβούν στη δημόσια δομή, οι διαγνωσθέντες/είσες

θετικοί/ες μαθητές/τριες και οι οικείοι τους, παραμένουν

σε κατ’οίκον περιορισμό ακολουθώντας τις σχετικές οδη-

γίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.).

Εάν το αποτέλεσμα του δωρεάν επαναληπτικού ελέγχου

είναι θετικό, ακολουθείται το πρωτόκολλο του Ε.Ο.Δ.Υ..

Εάν το αποτέλεσμα του δωρεάν επαναληπτικού ελέγχου

είναι αρνητικό, τότε εκδίδεται σχετική βεβαίωση από τη

δημόσια δομή, με την οποία βεβαιώνεται το αρνητικό

αποτέλεσμα. Στην περίπτωση αυτή, ο/η μαθητής/τρια

επιστρέφει στον χώρο της σχολικής μονάδας, επιδεικνύ-

οντας την ως άνω βεβαίωση.

Αντί του δωρεάν επαναληπτικού ελέγχου οι γονείς /

κηδεμόνες των ανηλίκων μαθητών/τριων και οι ενήλι-

κοι μαθητές/τριες δύνανται να επιλέξουν τη διεξαγωγή

διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR test) από επαγ-

γελματία υγείας σε ιδιωτική δομή, η οποία γίνεται με επι-

βάρυνση του πολίτη. Στην περίπτωση κατά την οποία ο 

 έλεγχος είναι θετικός, οι διαγνωσθέντες/είσες θετικοί/

ες μαθητές/τριες και οι οικείοι τους, παραμένουν σε κατ’

οίκον περιορισμό ακολουθώντας τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ..

Στην περίπτωση κατά την οποία ο έλεγχος είναι αρνητι-

κός, εκδίδεται σχετική βεβαίωση από τη δομή εξέτασης

και ο/η μαθητής/τρια επιστρέφει στον χώρο της σχο-

λικής μονάδας, επιδεικνύοντας την ως άνω βεβαίωση.

 Σε περίπτωση αδυναμίας εκτύπωσης της σχολικής

κάρτας COVID-19 θετικού ή αρνητικού αποτελέσματος

για τους/τις μαθητές/τριες, μπορεί να συμπληρωθεί και να

υπογραφεί  και χειρόγραφα από τους γονείς / κηδε-

μόνες των ανηλίκων μαθητών/τριών.

Στην περίπτωση που μαθητής/τρια δεν επιδείξει την

σχολική κάρτα κατά την είσοδό του/της στην τάξη, τότε

δεν γίνεται δεκτός/ή, λαμβάνει απουσία και απομακρύ-

νεται από τη σχολική μονάδα.

Επαναλειτουργία ιστοσελίδας

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες, σας ενημερώνουμε ότι με τη βοήθεια τεχνικών από το Πανελλήνιο Σχολικό δίκτυο απομακρύνθηκε το κακόβουλο λογισμικό και η ιστοσελίδα μας λειτουργεί ξανά.

Εξ αποστάσεως μαθήματα και την Τρίτη 16/2/2021

Αγαπητοί γονείς, σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη 16/2/2021 δε θα γίνουν μαθήματα δια ζώσης μετά από απόφαση της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Θα εξακολουθήσουμε να κάνουμε τα μαθήματα εξ αποστάσεως.

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση τη Δευτέρα 15/2/2021

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες, σας ενημερώνουμε ότι τη Δευτέρα 15/2/2021 δε θα πραγματοποιηθούν μαθήματα δια ζώσης, λόγω καιρικών συνθηκών. Θα γίνουν μαθήματα εξ αποστάσεως, τα οποία θα ξεκινούν 2.10μ.μ και θα ολοκληρώνονται 5.20 μ.μ. . Θα ακολουθηθεί το πρόγραμμα των εξ αποστάσεως μαθημάτων που ίσχυε την περίοδο Νοεμβρίου- Δεκεμβρίου 2020 το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα.

Ασφάλεια στο διαδίκτυο

Το σχολείο μας έγινε μέλος του δικτύου για την ασφάλεια στο διαδίκτυο. Στο σχολείο θα πραγματοποιούνται δράσεις, έτσι ώστε τα παιδιά να εξασκούνται προκειμένου να αντιλαμβάνονται τους κινδύνους του διαδικτύου και να προφυλάσσονται από αυτούς. Επίσης, στην ιστοσελίδα του σχολείου θα αναρτώνται σύνδεσμοι, μέσω των οποίων οι γονείς θα μπορούν να ενημερώνονται για το πώς μπορούν να βοηθούν τα παιδιά τους να αποφεύγουν τους κινδύνους του διαδικτύου.

Στο πλαίσιο αυτό, προσκαλούμε τους γονείς, την Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2021 στις 17.00 η ώρα να παρακολουθήσουν την εκδήλωση που συνδιοργανώνεται από τον Δήμο Θεσσαλονίκης- την Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας κ Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας και το Διαπεριφερειακό Θεματικό Δίκτυο Ασφάλεια στο Διαδίκτυο, η οποία απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και γονείς, μέσω του συνδέσμου: https://www.youtube.com/user/CityOfThessaloniki?fbclid=IwAR3ye2Eg-IKaGCsirMa6r3ldqZDbbXcXJIlQ4IBkKJCwnXBnwIbIfSKDk2s